Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Informacja dotycząca Hodowli Lasu w Nadleśnictwie Krzyż opracowana na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2014

Głównym celem hodowli lasu winno być zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Mając to na względzie Komisja Założeń Planu określiła dla bieżącego planu u.l. perspektywiczne cele planowania hodowlanego w formie gospodarczych typów drzewostanów (GTD) dla poszczególnych siedlisk oraz w formie wieków rębności dla poszczególnych gatunków panujących.

Przyjęte GTD i orientacyjne składy gatunkowe upraw

Typ

siedliskowy lasu

Wariant

wilg.

Gospodarczy

typ

drzewostanu

Orientacyjne składy gatunkowe - %

gatunki główne

gatunki domieszkowe

1

2

3

4

5

Bs

1, 2

So

So 90

Brz 10

Bśw

1, 2

So

So 80

Brz i inne 20

BMśw

1,2

So

So 80

Bk, Db i inne 20

Db So

So 70  Db 20

Bk, Md, Lp, Św, Brz 10

1

Bk So

So 70  Bk 20

Db, Md, Lp, Brz 10

BMw

1-2

So 

So 70 

Dbb, Św i inne 30

BMb

1-2

So

So 80

Brz i inne 20

LMśw

1

Db So

So 50  Db 30

Bk, Md, Św, Lp i inne 20

Bk So

So 50  Bk 30

Db, Md, Św, Lp i inne 20

2

 So Db

Db 50 So 30

Bk, Md i inne 20

1

 So Bk

Bk 50 So 30

Db, Md i inne 20

LMw

1-2

So Db

Db 50 So 30

Bk, Kl, Lp i inne 20

LMb

1, 2

Ol

Ol 70

Brz, So, Św 30

Lśw

1-2

Db Bk

Bk 60 Db 20

Lp, Jw, Kl,  Gb  20

Bk Db

Db 60 Bk 20

Md, Lp, Jw, Kl, Gb  20

Bk

Bk 80**

Db i inne 20

Lw

1, 2

Js Db

Db 50 Js 30*

Wz, Jw, Kl, Lp i inne 20

Ol

1 –3

Ol

Ol 90

Js, Brz Św 10

OlJ

1-2

Ol Js

Js 60*  Ol 30

Wz, Db, Brz, Św 10

*-do czasu ustania zamierania jesionu, zamiennie stosować Db, Wz, Lp
**- dotyczy sytuacji zastanych, w których młode pokolenie Bk wprowadzone wcześniej jako gatunek II piętra aspiruje obecnie do przejęcia roli I piętra drzewostanu i jest dobrej jakości hodowlanej.

Rozmiar prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych na bieżący okres gospodarczy przedstawia się następująco (w ha):

Rodzaj zabiegu

Nadleśnictwo

wg wykazu

zadania

na 10-lecie

powierzchnia - ha

1

2

3

I.

Odnowienia i zalesienia otwarte

1240,33

1085,97*

 

w tym:

 

 

 

- halizn, płazowin, zrębów

211,24

211,24

 

- gruntów nieleśnych

0,00

0,00

 

- zrębów projektowanych

1029,09

874,73*

 

Rodzaj zabiegu

Nadleśnictwo

wg wykazu

zadania

na 10-lecie

powierzchnia - ha

1

2

3

II.

Odnowienia pod osłoną

454,82

404,98*

 

w tym:

 

 

 

- przy rębniach złożonych

332,28

282,44*

 

- podsadzenia (wpr. II ptr.)

121,69

121,69

 

- dolesianie luk i przerzedzeń

0,85

0,85

III.

Poprawki i uzupełnienia

350,70

300,08*

 

w tym:

 

 

 

- w uprawach i młodnikach

13,26

13,26

 

- na gruntach projektowanych   do odnowienia  i zalesienia (25%)

337,44

286,82*

IV.

Wprowadzanie podszytów

0,00

0,00

V.

Pielęgnowanie

5844,90

5640,70*

 

w tym:

 

 

 

- gleby

2005,77

1801,57*

 

- upraw (CW)

1409,32

1409,32

 

    w tym: upraw zainwentaryzowanych

674,12

674,12

 

- młodników (CP+CP-P)

2429,81

2429,81

 

    w tym: - CP

1900,37

1900,37

 

               - CP-P

529,44

529,44

VI.

Nawożenie

0,00

0,00

VII.

Melioracje wodne

0,00

0,00

VIII.

Zabiegi agrotechniczne

1059,90

1059,90

*  Zgodnie z decyzją KZP i NTG przy określaniu rozmiaru prac hodowlanych na 10-lecie uwzględniono redukcję zadań na powierzchniach użytkowanych w ostatnich latach obowiązywania planu. Redukcja dotyczyła: odnowień zrębów projektowanych (o 154,36 ha – 15%), odnowień pod osłoną przy rębniach złożonych (o 49,84 ha – 15%), poprawek i uzupełnień na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia (o 50,62 ha – 15%), pielęgnowania gleby (o 204,20 ha).

Opracował: na podstawie elaboratu PUL na lata 2013- 2022 N-ctwa Krzyż- Z.Ziemski