Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Krzyż zarządza lasami Skarbu Państwa o pow. 21,3 tys. ha, położonymi w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim. Pod względem przyrodniczo-leśnym jest Wielkopolsko-Pomorska Kraina Przyrodniczo-Leśna, mezoregiony Pojezierza Wałeckiego, Puszczy Noteckiej oraz Równiny Drawskiej (obszar wzdłuż rzeki Drawy, od miasta Krzyż do północnych granic nadleśnictwa). Obszar ten powstał w fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Zbudowany jest przede wszystkim  z piasków sandrowych naniesionych przez wody wpadające do pradoliny Noteci i Warty. Dawnym szlakiem odpływu wód topniejącego lodowca płynie dzisiaj rzeka Drawa.

Rzeka Drawa

Nadleśnictwo Krzyż jest nadleśnictwem jednoobrębowym, podzielonym na 12 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie. Obecnie aż 35 % lasów nadleśnictwa to pierwsze pokolenie lasu na gruntach porolnych, charakteryzujące się niską naturalnością. Olbrzymią większość powierzchni nadleśnictwa (84,2 %) to siedliska borowe, które na ogół pokryte są monokulturami sosnowymi z minimalną ilością domieszek. 10 % powierzchni zajmują siedliska lasów mieszanych i liściastych, a pozostała powierzchnia to siedliska wilgotne i bagienne.

Zasada gospodarcza lasu wielofunkcyjnego ściśle związana jest z ochroną przyrody. 1975,45 ha lasów objęto statusem lasów ochronnych– głównie wodochronnych, co przekłada się na proekologiczne ograniczenia w zakresie ich zagospodarowania.

Na gruntach Nadleśnictwa i w jego zasięgu terytorialnym występuje 7 rodzajów chronionych obiektów przestrzennych i punktowych, powołanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Należą do nich 2 obszary chronionego krajobrazu "Dolina Noteci" i "Puszcza nad Drawą", otulina Drawieńskiego Parku Narodowego, 37 użytków ekologicznych, 4 obszary "Natura 2000", 31 pomniki przyrody ożywionej oraz licznie występujące gatunki roślin, grzybów i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Do tych ostatnich należą między innymi stanowiska lęgowe bielika, kani, rybołowa i bociana czarnego.

'Krocząca sosna' Leśnictwo Radzyń

Nadleśnictwo udostępnia las społeczeństwu w zakresie nauki, turystyki i wypoczynku. Piękno krajobrazów i różnorodność przyrodnicza terenów w zasięgu nadleśnictwa przyciąga co roku rzesze turystów. Wspaniała rzeka, liczne jeziora w scenerii świetlistych, pełnych grzybów i jagód borów to tereny wymarzone do wypoczynku. Przez lasy, pola i miejscowości prowadzą szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej ułatwiające dotarcie do punktów widokowych, pomników przyrody, atrakcyjnych uroczysk i zabytków kulturowych. Na rzece Drawa organizowane są spływy kajakowe o uznanej w kraju renomie. By pobyt w lesie połączyć z zainteresowaniem społeczeństwa wiedzą przyrodniczą i zagadnieniami gospodarki leśnej, głównie z myślą o młodzieży urządzono ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną w leśnictwie Rzeczyn, gdzie organizowane są spotkania, konkursy i pikniki.

Ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Rzeczyn

Nadleśnictwo Krzyż prowadzi gospodarkę leśną na podstawie Planu Urządzania Lasu obowiązującego na lata 2013- 2022 zatwierdzonego Decyzją Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2013 roku, nr DLP-lpn-611-26/16245/13/JŁ. Zobacz Decyzję Ministra Środowiska z dnia 25.04.2013 r. zatwierdzającą Plan Urządzania Lasu N-ctwa Krzyż na lata 2013- 2022.

Mapa sytuacyjno- przeglądowa Nadleśnictwa Krzyż w skali 1:50 000:

Opracował: Z.Ziemski