Obszary chronionego krajobrazu

Informacja o Obszarach Chronionego Krajobrazu w Nadleśnictwie Krzyż opracowana na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Obszary Natura 2000

Informacja o obszarach Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Krzyż opracowana na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Pomniki przyrody

Informacja o Pomnikach Przyrody w Nadleśnictwie Krzyż na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Lasy HCVF

Nadleśnictwo Krzyż zawiadamia o zakończeniu weryfikacji i uzgodnienia formalnego lokalizacji drzewostanów zaliczonych do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests- HCVF). Ogółem na terenie Nadleśnictwa Krzyż wyznaczono 1861,03 ha lasów HCVF