Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Informacja o Obszarach Chronionego Krajobrazu w Nadleśnictwie Krzyż opracowana na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Przez tereny administrowane przez Nadleśnictwo Krzyż przebiegają granice dwóch obszarów chronionego krajobrazu:

  • OCHK Dolina Noteci
  • OCHK Puszcza nad Drawą.

Obszary te zostały ustanowione rozporządzeniem nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83), poprzedzonym uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Nr 11, poz. 95)

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci"

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Noteci" stanowią równinne tereny dna Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, do której obustronnie przylegają wzgórza morenowe w okolicy Czarnkowa, Chodzieży, Dębowej Góry koło Wyrzyska. Bardzo charakterystyczne są strome zbocza tych wzniesień opadające w pradolinę Noteci, w której zdecydowanie przeważają ekosystemy łąkowe tzw. Nadnoteckie Łęgi, co ma duże znaczenie dla rolniczej gospodarki hodowlanej. Na wzniesieniach morenowych występują fitocenozy leśne z przewagą drzew liściastych. W pobliżu Drawy, w nadleśnictwie Krzyż znajduje się kompleks kilkuset hektarów Dąbrów liczących obecnie około 150 lat. Rośnie w nich także bardzo rzadko w Polsce występujące drzewo, objęte ścisłą ochroną gatunkową - jarząb brekinia. Na terenie obszaru spotkać też można lasy bukowe i grądowe. W lasach gnieżdżą się cenne gatunki  ptaków  - rybołowy, bieliki, orliki krzykliwe, kanie i puchacze, a na śródleśnych jeziorach - gągoły i tracze nurogęsi. Region ten jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych – m.in. bąków, bocianów białych, błotniaków łąkowych, ptaków siewkowatych, remiz, podróżniczków. Spotkać można tez tu m.in. sowę błotną, zaś w okolice Tuczna zlatują wiosną i jesienią tysiące żurawi.

Powierzchnia tego obszaru wynosi 68 840 ha, z czego na terenie Nadleśnictwa obszar zajmuje powierzchnię 14,87 ha.

OCHK ,,Puszcza nad Drawą"

Ogółem obszar „Puszcza nad Drawą" obejmuje na terenie Nadleśnictwa Krzyż powierzchnię 14 721,61 ha. Celem jego powstania jest ochrona obszarów cennych ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar ten charakteryzuje się czystością wód powierzchniowych. Północna i zachodnia cześć obszaru należy do zlewni rzeki Drawy, będąc dowadniana przez jej dopływy: Płociczną, Runicę, Cieszynkę i Szczyczną.
Liczne są tu zbiorowiska rzadkich roślin oraz siedlisk, rzadko spotykanych zwierząt m.in. bielika, puchacza, bociana czarnego, rybołowa, orlika krzykliwego, żółwia błotnego. Śródleśne jeziora są biotopami gągołów i traczy nurogęsi. Wyspę na jeziorze Szczuczarz dla zabezpieczenia ich lęgowych dziupli objęto ochroną w formie pomnika przyrody. W zasiegu obszaru spotyka się też cenne, mezotroficzne jeziora ramienicowe, śródleśne torfowiska z cenną turzycą strunową i lipiennikiem Loesela, liczne źródła, źródliska, wysięki, wypływy. Na piaszczystych skarpach wokół jeziora Szczuczarz oraz na piaszczystych zboczach koło Żelichowa zakwitają chronione goździki piaskowe. Na łąkach koło Człopy znaleziono niedawno cenne stanowiska zimowitów. W pobliżu Drawy, w na obszarze Nadleśnictwa Krzyż, znajduje się kompleks kilkuset hektarów stupięćdziesięcioletnich dąbrów, w których spotkać można będącego pod ochroną ścisłą - jarząba brekinię. Tutejszy krajobraz zdominowany jest jednak przez sosnowe drzewostany gospodarcze.

Opracował na podstawie Programu Ochrony Przyrody: Z.Ziemski