Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Na terenie Nadleśnictwa Krzyż w ramach projektu planuje się przebudowę zastawek, przepustów, progu, grodzy ziemnej, grobli wzdłuż cieku, a także budowę brodu kamienno-drewnianego.

 

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności sytemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Projekt ten jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska). Umowa na dofinansowanie projektu pomiędzy PGL LP a NFOŚiGW została podpisana 28 października 2016 r.

Wśród najistotniejszych inwestycji znalazły się, między innymi, wybudowanie nowych dostrzegalni pożarowych i stacji meteorologicznych oraz przeprowadzenie modernizacji części z tych, które już istnieją. Ponadto planowany jest zakup samochodów patrolowo-gaśniczych oraz nowoczesnego sprzętu do lokalizacji i wykrywania pożarów, a także doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych.

Na terenie Nadleśnictwa Krzyż w ramach projektu planuje się budowę stacji meteorologicznej.

 

Informacja o planowanym dofinansowaniu przedsięwzięcia

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn.: „LAS DLA DZIECI – działania edukacyjne upowszechniające wiedzę leśną i ekologiczną" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

INFORMACJA O PLANOWANYM DOFINANSOWANIU

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

(WFOS-III-DPU-AKR/400/205/2017)

   Dnia 7 marca 2017 r., Nadleśnictwo Krzyż otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informację o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia edukacji ekologicznej pn.: „LAS DLA DZIECI – działania edukacyjne upowszechniające wiedzę leśną i ekologiczną". W ramach przedsięwzięcia planuje się rozwój ścieżki dydaktycznej położonej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą", w leśnictwie Rzeczyn. Nadleśnictwo Krzyż planuje wyposażyć ścieżkę dydaktyczną w nowe tablice edukacyjne o treści: „Jak zachowywać się w lesie?";  „Co daje las?"; „Ogień w lesie – ochrona przeciwpożarowa lasu, wypalanie traw"; „Zanieczyszczenie środowiska – śmieci w lesie"; „Formy ochrony przyrody występujące na terenie nadleśnictwa"; „Sprzymierzeńcy lasu (dzik, jeż, nietoperz, dzięcioł, pożyteczne owady); „Zwierzęta chronione"; „Co daje nam pszczoła?"; „Kleszcze, jak się zachować po ukąszeniu, jak przygotować się na wycieczkę do lasu, choroby przenoszone przez kleszcze"; „Owoce leśne jadalne i trujące – na co zwrócić uwagę, rozpoznawanie"; „Rośliny lecznicze – zioła"; „Poradnik grzybiarza – grzyby jadalne i podobne trujące (cechy charakterystyczne)". Ponadto wyposażyć ścieżkę dydaktyczną w tablice do gier i zabaw, tabliczki do oznaczania drzew i krzewów znajdujących się na ścieżce oraz sprzęt do obserwacji i badania przyrody taki jak: cyfrowy mikroskop, lornetkę, lupy czyli wszystko to, co pozwoli „małym naukowcom" rozwinąć zamiłowania przyrodnicze. W ramach przedsięwzięcia został przewidziany również konkurs „Jak dbam o swoje środowisko przyrodnicze?" przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wieku od 4 do 12 lat, oraz warsztaty terenowe pod hasłem: „Przyroda wokół nas" których celem będzie przekazanie umiejętności w rozpoznawaniu gatunków roślin oraz zwierząt po ich cechach charakterystycznych z uwzględnieniem tych pod ochroną, zapoznanie się ze skalą porostową, obserwacja plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, obserwacja dziupli i skrzynek lęgowych w celu poznania ich mieszkańców. Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono do dnia 30 listopada 2017 r. Planowana kwota dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu została przyznana do kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne takie jak: lupy obserwacyjne, lornetki, drewniane tablice edukacyjne wraz ze stelażami, tablice interaktywne do gier i zabaw, tabliczki do oznaczania drzew i krzewów znajdujących się na ścieżce dydaktycznej oraz tablice ze skalą porostów z chronionymi roślinami i zwierzętami.

Zapraszamy do odwiedzania naszej ścieżki dydaktycznej, zwłaszcza po jej modernizacji, nie tylko dzieci ale także dorosłych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn.: „LAS DLA DZIECI – działania edukacyjne upowszechniające wiedzę leśną i ekologiczną" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA                        

Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

   Dnia 16 sierpnia 2017 r., w Poznaniu została zawarta umowa dotacji przedsięwzięcia  pn. „LAS DLA DZIECI – działania edukacyjne upowszechniające wiedzę leśną i ekologiczną" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Marka Baumgarta i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Marka Zielińskiego a Nadleśnictwem Krzyż reprezentowanym przez Pana Tadeusza Grupińskiego. Fundusz udzielił Beneficjentowi - Nadleśnictwu Krzyż dotacji do kwoty ogółem 15 000,00 zł co stanowi 56,83% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia. Uzyskanie efektu rzeczowego Przedsięwzięcia ustalono do dnia 15 września 2017 r. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Głównymi koordynatorami Przedsięwzięcia są pracownicy Nadleśnictwa Krzyż: Pani Alina Chabowska – Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu i Pani Paulina Pankowska – Niezborała – Sekretarz Nadleśnictwa.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl