Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

OGŁOSZENIE

o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

Nadleśnictwo Krzyż informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Aktualny wykaz lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Krzyż" oraz "Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Krzyż" są do pobrania w formie plików PDF.
Ponadto Nadleśnictwo Krzyż informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.


Użytki Ekologiczne

Informacja o użytkach ekologicznych na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikalnych zasobów genowych i typów środowisk, jak:  naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu. Na terenie Nadleśnictwa Krzyż tą formą ochrony przyrody objęto dwa użytki o łącznej powierzchni 61,26 ha:

  • Bagienna Dolina Bukówki o powierzchni 50,73 ha
  • Starorzecze Drawy o powierzchni 10,53 ha.

Opracował: Z.Ziemski