Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Informacja dotycząca Użytkowania Lasu w Nadleśnictwie Krzyż opracowana na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2014

Użytkowanie rębne

W użytkowaniu rębnym do pozyskania zaprojektowano z reguły 95% miąższości (tylko w blokach upraw pochodnym projektowano 100%). Pozostałe 5% powinno być pozostawione jako kępy starodrzewu wraz z występującymi  w nich dolnymi warstwami oraz drewnem martwym. Pozostawieniu podlegają także drzewa dziuplaste oraz drzewa o cechach pomnikowych lub o szczególnych walorach estetyczno-krajobrazowych i biocenotycznych. Nawrót cięć przy rębni zupełnej winien wynosić od 4 do 5 lata.

Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach

Gospodarstwo

Rębnie

zupełne

Rębnie częściowe, gniazdowe                  i stopniowe

Rębnia

przerębowa

Ogółem

cięcia

uprząt.

cięcia

pozost.

razem

ha

1

2

3

4

5

6

7

Specjalne (S)

3,99

25,30

53,68

78,98

 

82,97

W lasach ochronnych (O)

28,58

20,43

171,12

191,55

 

220,13

Zrębowe w lasach               gospodarczych (GZ)

991,61

 

 

 

 

991,61

Przerębowo-zrębowe

w lasach gospodarczych

(GPZ)

 

175,93

347,74

523,67

 

523,67

Przerębowe w lasach gospodarczych (GP)

 

 

 

 

 

 

Przebudowy w lasach

ochronnych i gospodarczych (R)

4,91

 

34,51

34,51

 

39,42

OGÓŁEM

1029,09

221,36

607,05

828,71

 

1857,80

 

Użytkowanie przedrębne

Największą powierzchnię cięć przedrębnych zajmują drzewostany z planowanymi trzebieżami późnymi– 70,6%;  trzebieże wczesne- to 25,6% a czyszczenie późne z pozyskaniem miąższości– 3,8 % powierzchni całego użytkowania przedrębnego.

Powierzchnia cięć przedrębnych wg rodzajów zabiegów

Opracował: na podstawie elaboratu PUL N-ctwa Krzyż na lata 2013- 2022 Z.Ziemski